Hlavní stránka
PDF Tisk Email

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 

 

OBORY STUDIA PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Obory studia zakončené maturitní zkouškou (maturitní obory):

41-41-M/01 Agropodnikání
41-41-M/01 Agropodnikání se zaměřením na ochranu a tvorbu životního prostředí

66-41-L/01 Obchodník

Informace k oborům

 

Obory studia zakončené závěrečnou zkouškou (učební obory):
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik)

26-57-H/01 Autoelektrikář

31-58-H/01 Krejčí

66-51-H/01 Prodavač

69-51-H/01 Kadeřník

 

36-67-E/01 Zednické práce
41-51-E/01 Zemědělské práce
41-52-E/01 Zahradnické práce

Informace k oborům

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 - 1. KOLO

 
INFORMACE KE KONÁNÍ TESTU Z OBECNÍCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ U OBORŮ VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÝCH MATURITNÍ ZKOUŠKOU
V souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 34/29Z/2012 ze dne 18. 4. 2012 „Strategie zlepšení výsledků vzdělávání na středních školách zřizovaných Ústeckým krajem 2012-2016“ je naše škola stejně jako všechny střední školy zřizované Ústeckým krajem zařazena do projektu „„Zajištění pilotní verze přijímacích zkoušek do maturitních oborů středních škol zřizovaných Ústeckým krajem“, v rámci kterého budou uchazeči o studium na čtyřletých oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou konat v rámci přijímacího řízení test Obecných studijních předpokladů. Výsledky tohoto testu NEBUDOU na naší škole pro přijetí na příslušný obor rozhodující, uchazeči budou přijímání podle výše uvedených kritérií.

Pro zabezpečení pilotního ověřování přijímacích zkoušek si dovolujeme požádat zákonné zástupce nebo zletilé zájemce o studium, aby v přihlášce uvedli:

- ve který den 1. kola přijímacího řízení se žák zúčastní testu na naší škole (22. nebo 23. 4. 2013),

- jestli budou pro konání testu žádat o zohlednění handicapu (z důvodu SPU, tělesného, zrakového nebo sluchového postižení) – v tomto případě je nutné přiložit k přihlášce potvrzení příslušné pedagogicko-psychologické poradny.

Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů u příjímacích zkoušek se můžete dozvědět na internetových stránkách www.scio.cz společnosti Scio, která tyto zkoušky pro naší školu zabezpečuje.
 
Kontakt na školu
Adresa: SOŠS a SOU, 5. května 680, 432 01 Kadaň

Telefon: 474 333 112

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

web: www.amoskadan.cz

 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 - 1. KOLO

 

OBORY ZAKONČENÉ ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU (UČEBNÍ OBORY)

Čtěte zde.

OBORY ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU (MATURITNÍ OBORY)

Čtěte zde.

 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 - 2. KOLO

Čtěte zde.

 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 - 3. KOLO

Čtěte zde.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 - 4. KOLO

 

Ředitel školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014

Obor vzdělání

Počet
volných
míst

Termín
přijímání
přihlášek
do 4. kola
přijím.
řízení

Termín
4. kola
přijím.
řízení

 41-41-M/01 Agropodnikání

17

13. 9. 2013

16. 9. 2013

 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

13

13. 9. 2013

16. 9. 2013

 69-51-H/01 Kadeřník

20

13. 9. 2013

16. 9. 2013

 66-51-H/01 Prodavač

7

13. 9. 2013

16. 9. 2013

 41-52-E/01 Zahradnické práce

5

13 9. 2013

16. 9. 2013

 36-37-E/01 Zednické práce

3

13.9. 2013

16. 9. 2013

 41-51-E/01 Zemědělské práce

5

13. 9. 2013

16. 9. 2013

 

Podání přihlášek:

Poštou nebo osobně na studijní oddělení SOŠ služeb a SOU Kadaň, 5. května 680 do 13. 9. 2013. Přihláška musí být řádně vyplněna, podepsaná žákem a zákonným zástupcem a potvrzena lékařem (na všechny obory). Uchazeči, kteří se hlásí z jiné než základní školy, k přihlášce připojí kopie vysvědčení za poslední dva ročníky základní školy a na Krajském úřadu v Ústí nad Labem si zažádají o zápisový lístek.

Termín přijímacího řízení:

16. 9. 2013 - přijímací zkoušky se nekonají, pro přijetí jsou rozhodující stanovená výše uvedená kritéria.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v prostorách školy a na www.amoskadan.cz dne 16. 9. 2013 a to po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů ke vzdělávání se považuje rozhodnutí za oznámené. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonnému zástupci nezletilého žáka nebo zletilému uchazeči doporučenou zásilkou do vlastních rukou..

Jak postupovat v případě přijetí uchazeče  
Po oznámení rozhodnutí o přijetí musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podle § 60a odst. 2 školského zákona potvrdit úmysl vzdělávat se na dané škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí. Zápisový lístek lze odevzdat osobně nebo zaslat poštou (zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb – rozhoduje tedy datum podání).
 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání a v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Další kola přijímacího řízení budou vyhlášena podle počtu volných míst na webových stránkách školy www.amoskadan.cz a Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz.

Kontakt na školu
Adresa: SOŠS a SOU, 5. května 680, 432 01 Kadaň

Telefon: 474 333 112

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

web: www.amoskadan.cz

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 - 4. KOLO

Čtěte zde.

 

 


 

Aktualizováno Pondělí, 16 Září 2013 17:27