PDF Tisk Email

 

VIZITKA - OBORY VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÉ

ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU

 

 

OBORY VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÉ ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU

Mechanik opravář motorových vozidel - ŠVP Mechanik opravář motorových vozidel
  od roku 2009/2010

▪ Autoelektrikář - ŠVP Autoelektrikář od roku 2009/2010

▪ Kadeřník - ŠVP Kadeřník od roku 2009/2010

▪ Prodavač - ŠVP Prodavač od roku 2009/2010

 

▪ Zednické práce - ŠVP Zednické práce od 2013/2014 

▪ Zemdělské práce - ŠVP Zemědělské práce od 2013/2014

▪ Zahradnické práce - ŠVP Zahradnické práce od 2013/2014

  

 

23-68-H/01: MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Mechanik opravář motorových vozidel, platného od 1. 9. 2009.

Příprava v tomto učebním oboru vytváří předpoklady pro praxi v náročném oboru údržby a oprav současných konstrukcí motorových vozidel. Současná vozidla jsou náročná na znalosti v oblasti využívání nových technologických postupů údržby a oprav, využívání nových konstrukcí diagnostické techniky a moderních opravárenských postupů.

Učební cyklus je týdenní, žáci jsou týden na odborném výcviku a týden na teoretickém vyučování. Praktická výuka probíhá na pracovištích SOU a ve třetím ročníku i na smluvních pracovištích v rámci okresu a města.

Do učebního oboru, který je tříletý, ukončený závěrečnou zkouškou, jsou přijímáni žáci 9. tříd základní školy s dobrým zdravotním stavem, který posoudí lékař. Nevhodný je pro alergiky (práce s ropnými produkty, výfukové plyny apod.), žáky se srdečními nebo cévními a sluchovými poruchami.

Po tříletém studiu je vykonána závěrečná zkouška. Ta se skládá ze tří částí. Písemné, kde absolvent prokazuje teoretické znalosti, praktická zkouška prověřuje dovednosti a schopnosti praktického provádění základních opravárenských úkonů a dále ústní zkouška, jako konečný pohovor a celkové zhodnocení úrovně vlastní přípravy absolventa.

Absolventi oboru se mohou ucházet o studium ve studijních oborech navazujících na tuto výuku ve středních školách a doplnit tak středoškolské vzdělání maturitní zkouškou. Toto studium se řídí požadavky, které stanovují tyto školy.

UČEBNÍ PLÁN

Předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

2

2

1

5

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Základy přírodních věd
(fyzikální vzdělávání - 1 hodina v každém ročníku, chemické vzdělávání - 1 hodina ve 3. ročníku a biologické a ekologické vzdělávání - 1 hodina ve 3. ročníku)

1

1

3

5

Matematika

2

2

1

5

Tělesná výchova

1

1

1

3

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

Ekonomika

1

1

-

2

Strojnictví

1

-

-

1

Strojírenská technologie

1

-

-

1

Technické kreslení

1,5

-

-

1,5

Elektrotechnika

-

1

1

2

Automobily

2

1,5

2

5,5

Opravárenství a diagnostika

1

1

1

3

Řízení motorových vozidel

-

-

*

*

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

50

Celkem

32,5

32

31,5

96

 

* Předmět Řízení motorových vozidel je zaměřen na přípravu pro získání řidičského oprávnění skupiny C, je vyučován ve 3. ročníku, a to pouze v 1. pololetí. Vzdělávání probíhá formou intenzivního kurzu, pro který je vyčleněn jeden vyučovací týden v září příslušného školního roku. Žák je na konci 1. pololetí klasifikován na základě výsledků kurzu. Pro absolvování oboru vzdělání není podmínkou získání řidičského oprávnění. Škola vytváří také podmínky pro získání řidičského oprávnění skupiny B – žáci jsou pro výuku uvolňování z hodin odborného výcviku.

 

 

26-57-H/01: AUTOELEKTRIKÁŘ

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Autoelektrikář, paltného od 1. 9. 2009.

Absolvent oboru je schopen samostatně provádět údržbu, opravy a diagnostiku elektrického příslušenství motorových vozidel. Rozumí konstrukci a funkci zařízení, podle technické dokumentace umí vyhledávat závady vzniklé provozem vozidla. Je schopen trvale se přizpůsobovat rostoucím požadavkům technického rozvoje v oboru. Umí ovládat současnou diagnostickou techniku používanou pro moderní postupy oprav elektrických zařízení motorového vozidla.

Ke studiu jsou přijímáni žáci z 9. tříd základní školy s doporučením lékaře, protože vadí alergie, poruchy sluchu, záchvatovitá onemocnění a přecitlivělost na chemická, mechanická a biologická dráždidla. Obory "auto" nejsou vhodné pro mladistvé se změněnou pracovní schopností. Přijetí probíhá formou přijímacího řízení.

Výuka je v týdenním cyklu střídání praxe a teorie. Probíhá na stejných pracovištích jako u oboru mechanik opravář motorových vozidel.

UČEBNÍ PLÁN

Předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

2

2

1

5

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Základy přírodních věd
(fyzikální vzdělávání - 1 hodina v každém ročníku, chemické vzdělávání - 1 hodina ve 3. ročníku a biologické a ekologické vzdělávání - 1 hodina ve 3. ročníku)

1

1

3

5

Matematika

2

2

1

5

Tělesná výchova

1

1

1

3

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

Ekonomika

0,5

1,5

-

2

Strojnictví

1

-

-

1

Automobily

1

1

1

3

Opravárenství a diagnostika

1

1

2

4

Materiály

1

-

-

1

Základy elektrotechniky

2

-

-

2

Elektronika

-

1

1

2

Elektronická měření

-

0,5

0,5

1

Elektropříslušenství

-

-

1

1

Řízení motorových vozidel

-

-

*

*

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

50

Celkem

31,5

32,5

33

97

 

* Předmět Řízení motorových vozidel je zaměřen na přípravu pro získání řidičského oprávnění skupiny C. Je vyučován ve 3. ročníku, a to pouze v 1. pololetí. Vzdělávání probíhá formou intenzivního kurzu, pro který je vyčleněn jeden vyučovací týden v září příslušného školního roku. Žák je na konci 1. pololetí klasifikován na základě výsledků kurzu. Pro absolvování oboru vzdělání není podmínkou získání řidičského oprávnění. Škola vytváří také podmínky pro získání řidičského oprávnění skupiny B – žáci jsou pro výuku uvolňování z hodin odborného výcviku.

 

 

69-51-H/01: KADEŘNÍK

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Kadeřník, platného od 1. 9. 2009.

Cílem je připravit odborníky oboru, kteří budou schopni plnit náročné úkoly kadeřnických služeb.

Žáci se naučí všem pracovním postupům v dámském a pánském kadeřnictví a vlásenkářství. Naučí se dodržovat technologické postupy, používat dostupné kadeřnické materiály a doporučovat zákazníkům vhodnou formu úpravy vlasů. Doporučené formy vlasových úprav odpovídají současným novým technologiím, charakteru zákazníka, estetickým a módním trendům současných úprav vlasů a vlasové kosmetiky. Odborný výcvik navazuje na teoretické vyučování, kde žáci získávají všeobecné i odborné znalosti z oboru. Ty jsou aplikovány a dále rozvíjeny v odborném vyučování.

Z hlediska základních dovedností poskytuje odborný výcvik i rozvíjení schopnosti komunikace se zákazníkem, schopnosti komunikace v kolektivu spolužáků i komunikace se zákazníkem, rozvoje osobnosti v jednání a vystupování. Studium, které je tříleté, je ukončeno závěrečnou zkouškou písemnou, ústní a praktickou. Přijímáni jsou žáci z devátých tříd základní školy, kteří mají tvůrčí a výtvarné schopnosti. Předpokladem je velmi dobrý prospěch.

Odborný výcvik probíhá na pracovištích v Kadani na Mírovém náměstí a v salonech v budovách teoretického vyučování. Pracoviště jsou vybavena moderní technikou a splňují náročné požadavky současných služeb.

 

UČEBNÍ PLÁN

Předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

2

2

1

5

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Základy přírodních věd
(fyzikální vzdělávání - 1 hodina v
1. ročníku, chemické vzdělávání - 1 hodina v 1. ročníku, biologické a ekologické vzdělávání - 1 hodina ve 2. ročníku)

2

1

-

3

Matematika

1

1

1

3

Tělesná výchova

1

1

1

3

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

Ekonomika

-

1

1

2

Daňová evidence

-

-

1

1

Psychologie

0,5

1

1

2,5

Výtvarná výchova

1

1

1

3

Technologie

3

2,5

3

8,5

Materiály

2

1

1,5

4,5

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

50

Celkem

31,5

33

33

97,5

 

 

66-51-H/01: PRODAVAČ

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Prodavač, platného od 1. 9. 2009.

Absolventi tohoto učebního oboru jsou po tříleté výuce schopni samostatného prodeje, přejímky zboží, aranžérských prací a úprav prodejny. Zvládnou vedení jednoduchého účetnictví, administrativní práce a práce spojené s funkcí pokladního. Ovládají výpočetní techniku v inventarizaci na prodejně. Ovládají prodej potravinářského zboží - potravin, masa a masných výrobků, ovoce a zeleniny a spotřebního zboží - prodej smíšeného zboží, textilu, obuvi, drogistického zboží atd.

Studium je zakončeno po třech letech závěrečnou zkouškou. Absolvent obdrží po úspěšném vykonání písemné, praktické a ústní zkoušky výuční list.

 

UČEBNÍ PLÁN

 

Předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

2

2

1

5

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Základy přírodních věd
(fyzikální vzdělávání - 1 hodina ve 2. 
ročníku, chemické vzdělávání - 1 hodina v 1. ročníku, biologické a ekologické vzdělávání - 1 hodina v 1. ročníku)

2

1

-

3

Matematika

1

1

1

3

Tělesná výchova

1

1

1

3

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

Ekonomika

-

1

1,5

2,5

Daňová evidence

-

-

2

56

Obchodní počty

1

1

1

96

Zbožíznalství

2

2

2,5

6,5

Obchodní provoz

1

1

1

3

Administrativa prodejny

2

1

1

4

Psychologie

1

1

-

2

Propagace

-

1,5

-

1,5

Odborný výcvik

15

15

17,5

47,5

Celkem

32

32,5

33,5

98

 

 

36-67-E/01: ZEDNICKÉ PRÁCE

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Zednické práce, platného od 1. 9. 2013.

Absolvent se uplatní ve stavebních firmách při výkonu stanoveného okruhu pracovních činností povolání zedník. Je schopen provádět jednoduché zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, montáž prefabrikátů, povrchové úpravy zdiva omítkami, jednoduché tepelné izolace a hydroizolace, osazování výrobků přidružené stavební výroby a práce na přestavbě budov.

Jako kvalifikovaný pracovník se uplatní se při výkonu pomocných, přípravných, obslužných a manipulačních prací při stavebních pracích v pozemním stavitelství a po určité praxi je schopen vykonávat i náročnější zednické práce.

 

UČEBNÍ PLÁN

 

Předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

1

1

1

3

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

1

1

1

3

Tělesná výchova

2

2

2

6

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

Technologie

2

3

3

8

Materiály

2

2

1

5

Strojní zařízení

1

1

0

2

Odborné kreslení

1

1

1

3

Přestavby budov

0

0

2

2

Odborný výcvik

18

20

20

58

Celkem

30

33

33

96

 

 

 
41-51-E/01: ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Zemědělské práce, platného od 1. 9. 2013.

Absolvent se uplatní v zemědělské prvovýrobě a službách pro zemědělství, zejména v povolání zemědělský dělník, případně pěstitel rostlin a chovatel zvířat. Vykonává činnosti související s pěstováním rostlin a chovem zvířat, uplatňuje se při obsluze a údržbě zemědělské techniky a také při vykonávání jednoduchých prací související s rozvojem venkova (agroturistika, péče o zeleň).

Součástí vzdělávání je příprava žáka pro získání řidičského oprávnění skupiny T.

 

UČEBNÍ PLÁN

 

Předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

1

1

1

3

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

1

1

1

3

Tělesná výchova

2

2

2

6

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

Základy mechanizace

2

1

3

6

Motorová vozidla

0

2

0

2

Pěstování rostlin

2

2

2

6

Chov zvířat

2

2

2

6

Odborný výcvik

18

20

20

58

Celkem

30

33

33

96

 

 
41-52-E/01: ZAHRADNICKÉ PRÁCE

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Zahradnické práce, platného od 1. 9. 2013.

Absolvent oboru zahradnické práce je připraven pro výkon jednoduchých pracovních činností v povolání zahradník s uplatněním v základních oblastech zahradnické výroby, jako je rozmnožování a pěstování zeleniny, ovoce, květin, okrasných a ovocných dřevin a sadovnických výpěstků. Je schopen vykonávat jednoduché práce a operace při množení, výsadbě, ošetřování a hnojení, pěstování rostlin ve volné půdě i ve sklenících, údržbě a zakládání sadovnických úprav a při zhotovování běžných vazačských výrobků.

 

UČEBNÍ PLÁN

 

Předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

1

1

1

3

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

1

1

1

3

Tělesná výchova

2

2

2

6

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

Základy zahradnické produkce

2

2

0

4

Ovocníctví a zelinářství

2

2

3

7

Sadovnictví a květinářství

2

3

3

8

Odborný výcvik

18

20

21

58

Celkem

30

33

33

96

 

{/SLIDE} 

 


 

Aktualizováno Pondělí, 03 Březen 2014 08:03