PDF Tisk Email

     

VIZITKA - OBORY VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÉ

MATURITNÍ ZKOUŠKOU

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

NÁZEV ŠKOLY

V současnosti se naše škola jmenuje Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště Kadaň. Název školy se však v její historii mnohokrát změnil.

 

1862

Dvouletá rolnická škola (Ackerbauschule)

1863

Praktická rolnická škola žateckého kraje

1887

Tříletá střední zemědělská škola

1899

Královská česká střední zemědělská škola

1920

Čtyřletá vyšší zemědělská škola

1945

Zemská vyšší rolnická škola

1952

Zemědělská technická škola

1960

Střední zemědělská technická škola

1985

Střední zemědělská škola

1992

Střední zemědělská a rodinná škola

1998

Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště

 

 

 

OBORY VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU

Do studijních oborů jsou přijímáni žáci devátých tříd základní školy na základě přijímacího řízení. Studijní obory jsou čtyřleté zakončené maturitní zkouškou a poskytují úplné střední odborné vzdělání. Forma studia je denní a je určena i pro žáky se změněnou pracovní schopností. Absolventi všech těchto studijních oborů se po úspěšném vykonání maturitní zkoušky mohou ucházet o studium na vysokých školách nebo o následné studium vedoucí k dosažení vyššího odborného vzdělání.

 

 

41-41-M/01: AGROPODNIKÁNÍ
 
Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) Agropodnikání. Absolvent má následující odborné vědomosti a dovednosti: 
 • orientuje se v základní technické a stavební dokumentaci;
 • je schopen navrhovat, organizovat i zajišťovat běžná opatření v oblasti pěstování rostlin a chovu zvířat;
 • při práci v zemědělském provozu využívá mechanizační prostředky a technologická zařízění, umí je ovládat a seřídit;
 • umí připravit daňová přiznání a zpracovat podnikatelský záměr;
 • umí provádět základní laboratorní rozbory půdy, vody, hnojiv a krmiv;
 • při práci respektuje a uplatňuje nejdůležitější zásady tvorby a ochrany životního prostředí a ochrany zvířat;
 • vlastní řidičské oprávnění skupiny T, teoreticky připraven pro získání skupiny B.

Absolvent je schopen uplatnit se jako: 

 • zemědělský technik;
 • soukromě hospodařící zemědělec;
 • pracovník provozních úseků zpracovatelského průmyslu;
 • pracovník výpočetního střediska;
 • poradce pro zemědělce (po několikaleté praxi);
 • podnikatel nebo pracovník na úseku provozu a služeb v zemědělství;
 • pracovník ekonomických úseků zpracovatelského průmyslu;
 • pracovník inspekce kvality zemědělských výrobků.  

Předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

 Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

 Cizí jazyk

3

3

3

3

12

 Občanská nauka

-

1

1

1

3

 Dějepis

2

-

-

-

2

 Zeměpis

2

-

-

-

2

 Matematika

3

3

2

2

10

 Finanční matematika

-

-

-

1

1

 Fyzika

2

-

-

-

2

 Inf. a komunikační technologie

2

2

2

2

8

 Tělesná výchova

2

2

2

2

8

 Biologie a ekologie

3

2

-

-

5

 Chemie

3

2

-

-

5

 Základy mechanizace

2

2

1

-

5

 Motorová vozidla - 2 * - 2

 Pěstování rostlin

1

2

2

3

8

 Cvičení z pěstování rostlin

-

1

1

1

3

 Pícninářství

-

1

1

-

2

 Ochrana rostlin

-

-

-

3

3

 Ovocnictví a zelinářství

-

-

-

1

1

 Chov zvířat

1

2

2

3

8

 Cvičení z chovu zvířat

-

1

1

1

3

 Chov koní a ovcí

-

-

1

-

1

 Plemenářství

-

-

-

1

1

 Zoohygiena

-

-

2

-

2

 Myslivost

-

-

2

-

2

 Ekonomika a podnikání

1

2

3

2

8

 Marketing a management

-

-

1

-

1

 Účetnictví

-

-

-

2

2

 Právo

-

-

-

1

1

 Rozvoj venkova

-

-

2

1

3

 Psaní na stroji 1 - - - 1

 Praxe rozvrhová

2

2

1

-

5

 Celkem

33

33

33

33

132

 

* Předmět Motorová vozidla je ve 3. ročníku vyučován pouze v 1. pololetí. Vzdělávání probíhá formou intenzivního kurzu, pro který je vyčleněn jeden úplný vyučovací týden v září příslušného školního roku. Žák je na konci 1. pololetí klasifikován na základě výsledků kurzu. Pro absolvování oboru vzdělání není podmínkou získání řidičského oprávnění skupiny B.

 

 

41-41-M/01: agropodnikání se zaměřením na OCHRANu A TVORBu ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) Agropodnikání OTŽP. Absolvent má následující odborné vědomosti a dovednosti:

 • s jistotou ovládá odbornou terminologii z oblasti ekologie a ochrany životního prostředí a je schopen využívat obecných poznatků, pojmů a principů při řešení praktických úloh;

 • je schopen určovat vybrané organizmy;

 • pozná základní minerály a horniny, typy a druhy půd, umí odebrat vzorky hornin, půdy, vody a ovzduší;

 • sleduje a vyhodnocuje změny životního prostředí;

 • dovede pracovat s informacemi z oblasti ekologie a ochrany životního prostředí;

 • je informován o toxických látkách a jejich účincích;

 • je obeznámen s hospodařením s odpady;

 • orientuje se v zákonech a předpisech o ochraně přírody a prostředí;

 • aktualizuje své vědomosti a informace o stavu životního prostředí;

 • ovládá základní zásady podnikání v oboru;

 • vlastní řidičské oprávnění skupin T, je teoreticky připraven pro získání skupiny B.

Možnosti uplatnění absolventa:

 • pracovník referátu životního prostředí;

 • pracovník inspekce v oblasti ochrany životního prostředí;

 • pracovník chráněné krajinné oblasti;

 • pracovník ekologického útvaru průmyslových podniků a laboratoří zabývajících se znečištěním životního prostředí.

Možné je i uplatnění absolventa v informační a osvětové činnosti ochrany a krajinotvorby.

 

Předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

 Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

 Cizí jazyk

3

3

3

3

12

 Občanská nauka

-

1

1

1

3

 Dějepis

2

-

-

-

2

 Zeměpis

2

-

-

-

2

 Matematika

3

3

2

2

10

 Fyzika

2

-

-

-

2

 Inf. a komunikační technologie

2

2

2

2

8

 Tělesná výchova

2

2

2

2

8

 Biologie

3

3

1

1

8

 Chemie

3

3

1

-

7

 Základy mechanizace

2

2

1

-

5

 Motorová vozidla

-

2

*

-

2

 Pěstování rostlin

1

2

2

3

8

 Pícninářství - - - 0,5 0,5
 Ochrana rostlin - - - 0,5 0,5

 Ovocnictví a zelinářství

-

-

-

1

1

 Chov zvířat

1

2

2

3

8

 Chov koní a ovcí - - 1 - 1

 Ekonomika a podnikání

1

2

3

2

8

 Právo

-

-

-

1

1

 Ekologie

1

1

2

-

4

 Hydrologie

-

-

1

-

1

 Geodézie

-

-

1

-

1

 Odpady a ovzduší

-

-

-

2

2

 Ochrana a tvorba krajiny

-

-

4

-

4

 Ochrana životního prostředí

-

-

-

3

3

 Laboratorní technika

-

-

-

1

1

 Laboratorní kontrola

-

-

-

2

2

 Praxe rozvrhová

2

2

1

-

5

 Celkem

33

33

33

33

132

 

* Předmět Motorová vozidla je ve 3. ročníku vyučován pouze v 1. pololetí. Vzdělávání probíhá formou intenzivního kurzu, pro který je vyčleněn jeden úplný vyučovací týden v září příslušného školního roku. Žák je na konci 1. pololetí klasifikován na základě výsledků kurzu. Pro absolvování oboru vzdělání není podmínkou získání řidičského oprávnění skupiny B.

 

 

 

66-41-L/01: OBCHODNÍK

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) Obchodník.

Studijní obor je koncipován jako monotypní. Příprava zahrnuje teoretické a praktické vyučování. Způsob přípravy je odvozen od odborných praktických činností v obchodním provozu a technickohospodářských funkcí provozního charakteru.
Obor má výraznou orientaci na samostatné vykonávání zejména obchodně provozních činností. V souvislosti s tím je značná část vzdělání věnována praktickému vyučování, které organizujeme formou odborné praxe. Obsah vzdělání tvoří všeobecně vzdělávací předměty a odborně vzdělávací předměty.

Požadavky na absolventa:

 • ovládání principů tržního hospodářství a činnosti podnikatelských subjektů;

 • osvojení problematiky související s činností obchodních jednotek;

 • ovládání účetnictví podnikatelských subjektů;

 • uplatňování psychologie práce a trhu v konkrétních případech;

 • ovládání racionálního pohybu zboží od výroby až k zákazníkovi;

 • umění správného operativního podnikatelského rozhodování;

 • orientace v právních normách;

 • příprava podkladů pro uzavírání hospodářských smluv;

 • zajišťování a provádění přepravy dovozních a vývozních zásilek;

 • evidence zákazníků podle typu zakázek, sídel a způsobu úhrady;

 • samostatné navrhování tržních akcí a prodejních výstav.

Absolventi jsou připraveni vykonávat organizační, provozní a obchodně provozní funkce obchodního charakteru včetně samostatného řízení a organizování činností v útvarech maloobchodního, velkoobchodního, státního a družstevního obchodního podniku nebo analogické činnosti v soukromém podniku, ve firmách a společnostech provozujících mezinárodní obchod, veletrhy a prodejní výstavy.

 

Názvy předmětů

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

 Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

 1. cizí jazyk

3

3

3

3

12

 2. cizí jazyk

3

3

2

2

10

 Občanská nauka

1

1

1

-

3

 Dějepis

1

1

-

-

2

 Základy přírodních věd

2

2

-

-

4

 Matematika

2

2

2

2

8

 Finanční matematika

-

-

-

1

1

 Tělesná výchova

2

2

2

2

8

 Právo

-

-

-

2

2

 Inf. a komunikační technologie

2

2

2

2

8

 Ekonomika

2

2

2

3

9

 Účetnictví

-

1

3

3

7

 Obchodní provoz

2

2

2

2

8

 Marketing a management

-

-

2

-

2

 Zbožíznalství

2

2

2

3

9

 Administrativa provozu

1

1

1

-

3

 Psychologie obchodní činnosti

-

-

-

1

1

 Propagace

1

-

-

1

2

 Odborný výcvik

6

6

6

3

21

 Celkem

33

33

33

33

132

 

 

 

VYBAVENÍ ŠKOLY

 

ZASEDACÍ MÍSTNOST - AULA ŠKOLY

Tato zasedací místnost se nachází ve druhém patře hlavní budovy v ulici 5. května 680. Její kapacita je asi 100 míst. Kromě školních akcí - porady pedagogického sboru, výstavy, módní přehlídky apod. - se zde konají např. zasedání Okresní zemědělské komory, odborné semináře pro zemědělskou veřejnost regionu atd. V letech 2005 a 2006 se zde konaly krajské prohlídky projektů SIPVZ.

Vybavení auly dále tvoří ICT technika - osobní počítač - notebook připojený k Internetu, dataprojektor, zpětný projektor, promítací plátno a kvalitní ozvučení sálu. Výtvarné dílo na čelní stěně je darem partnerské vzdělávací instituce CJD Annaberg.

aula1 small aula2 small aula3 small aula4 small aula5 small
a12 small a14 small a15 small    

 

 

 

UČEBNA ICT I.

Naše škola má čtyři učebny ICT, připojené k Internetu prostřednictvím kabelové televize nebo linek ADSL. Dvě učebny jsou v budově bývalé zemědělské školy a další dvě v budově Středního odborného učiliště Kadaň. Učebna ICT I. v ulici 5. května 680 disponuje učitelským pracovištěm a 15 žákovskými pracovišti (pořízeno v roce 2008 z projektu "Přestavba počítačové učebny - 2008" za přispění daru nadace ČEZ). Učebna je vybavená novým nábytkem a doplněna promítacím plátnem a dataprojektorem. Kromě výuky ICT je využívána i pro jiné předměty jako multimediální učebna.

a22 small1 a21 small1 a32 small1 a33 small1 a34 small
a35 small a36 small a37 small a38 small a39 small
a24 small1 a25 small1 a27 small1 a28 small1 a29 small1

 

 

 

UČEBNA ICT II.

Tato učebna ICT byla na jaře a v létě 2006 vybudována v bývalé učebně mechanizace ve druhém patře budovy v ulici 5. května 680. Nákup počítačů umožnila dotace MŠMT pro školy nevybavené ICT technikou v projektu INDOŠ. V učebně je učitelské pracoviště vybavené osobním počítačem, videorekordérem, dataprojektorem a reproduktory a dále 15 žákovských pracovišť - osobních počítačů. Učebna je kromě výuky ICT využívána i pro jiné předměty jako multimediální učebna.

a40 small a41 small a45 small a46 small a49 small
a50 small a53 small a63 small a55 small a54 small

 

 

 

ŽÁKOVSKÉ POČÍTAČOVÉ PRACOVIŠTĚ

Ve druhém patře hlavní budovy školy bylo zřízeno počítačové pracoviště, které je volně k dispozici žákům i zaměstnancům školy od 7.00 hod. do 15.00 hod., resp. po dobu přítomnosti některého z učitelů ICT ve škole. Pracoviště je vybaveno pěti osobními počítači s připojením ke školní síti a Internetu.

chodba1 small chodba2 small

 

 

 

MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA FYZIKY

V prvním patře hlavní budovy školy v ulici 5. května 680 je víceúčelová učebna. Jednu část tvoří laboratoř fyziky a elektroniky, kterou využívají hlavně žáci učebního oboru Autoelektrikář, prostor druhé části byl využit pro vybudování multimediální učebny. Je zde promítací plátno a počítačové pracoviště vybavené také videopřehrávačem, takže je možné promítat na plátno obsah obrazovky počítače (samozřejmě je tu i připojení k Internetu), nebo promítat videonahrávky. Multimediální učebna je intenzivně využívána při výuce různých předmětů.

fyzika2 small fyzika3 small fyzika4 small multi3 small fyzika5 small
fyzika6 small fyzika10 small fyzika11 small fyzika7 small fyzika8 small
a9 small1 fyzika10 small a11 small1 a4 small a6 small

 

 

 

UČEBNA ANGLICKÉHO JAZYKA

Učebna anglického jazyka v budově 5. května 680 je kromě standardního vybavení učebními pomůckami (mapy, nástěnné obrazy, slovníky, časopisy, videokazety, anglická literatura ...) vybavena i ICT a multimediální technikou. Je zde osobní počítač připojený na školní síť a Internet, hi-fi věž a videopřehrávač. Obrazový výstup z počítače a videa se přenáší pomocí dataprojektoru na promítací plátno.

a6 small a10 small a9 small a2 small1 a1 small
a7 small1 a8 small1 a11 small    

 

 

 

UČEBNA NĚMECKÉHO JAZYKA

Učebna německého jazyka v budově 5. května 680 je kromě standardního vybavení učebními pomůckami (mapy, nástěnné obrazy, slovníky, časopisy, videokazety, ...) vybavena i ICT a multimediální technikou. Je zde osobní počítač připojený na školní síť a Internet a přehrávač CD a DVD. Obrazový výstup z počítače a videa se přenáší pomocí dataprojektoru na promítací plátno.

 

   

 

 

 

UČEBNA BIOLOGIE

 

   

 

 

 

LABORATOŘ CHEMIE

 

   

 

 

 

ŠKOLNÍ BOTANICKÝ SYSTÉM

Jednotlivé objekty školy buď stojí v parku nebo v zahradě, nebo jsou alespoň doplněny zelení. Botanické druhy na území školy byly opatřeny tabulkami s podrobným popisem a před hlavní budovou školy je umístěn orientační panel lokalizace jednotlivých druhů dřevin.

botsys small botsys3 small botsys1 small botsys2 small

 

 

 

TĚLOCVIČNA

telocv1 small telocv2 small a6 small1 a10 small a11 small

 

 

 

DEMONSTRAČNÍ FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM

solar3 small solar4 small solar1 small solar2 small solar5 small

 

 

 


 

Aktualizováno Úterý, 01 Leden 2013 19:38