Hlavní stránka Projekty
PDF Tisk Email

 

PROJEKT UNIV 2 KRAJE

 

univ 2

univ-loga

 

 

CÍLE PROJEKTU UNIV 2 KRAJE

Obecným cílem projektu je proměna středních škol z institucí poskytujících počáteční vzdělávání v centra naplňující koncept celoživotního učení.


Dílčí cíl 1:

Vytvořit a rozvíjet sítě škol naplňujících koncept celoživotního učení:

- motivovat školy, jejich pedagogické pracovníky a všechny další aktéry k proměně školy;
- proměnit postupně střední školy zapojené do projektu na instituce poskytující počáteční i další vzdělávání - na centra celoživotního učení, což vyžaduje změnu pojetí práce i řízení školy, nový způsob práce s klienty a prohloubení spolupráce se zaměstnavateli;
-

systematicky a na základě dohody s jednotlivými krajskými úřady vytvářet sítě škol - center celoživotního učení až celkem vznikne 13 sítí škol;

-

prohloubit, doplnit či inovovat potřebné profesní kompetence vybraných 3 250 učitelů škol zapojených do projektu.

Dílčí cíl 2:
Rozšířit nabídku dalšího vzdělávání na středních školách zapojených do projektu:

-

připravit 975 modulově koncipovaných programů dalšího vzdělávání, pilotně ověřit 325 z nich; programy budou reagovat na aktuální potřeby regionálního trhu práce i trhu vzdělávání a na aktuální vzdělávací potřeby jednotlivců či různých cílových skupin (např. 50 +);

- podpořit při tvorbě programů dalšího vzdělávání ty, které umožní zachovat obory vzdělání, které nebudou pro nedostatek zájemců otevírány na úrovni počátečního vzdělávání, ale jejich absolventi budou vyhledáváni zaměstnavateli;
-

spolupracovat při přípravě a posuzování programů dalšího vzdělávání s relevantními zaměstnavateli či dalšími aktéry trhu práce (650);

-

vytvořit a rozvíjet informační systém o nabídce programů dalšího vzdělávání;

-

podpořit informovanost všech obyvatel ČR o možnostech dalšího vzdělávání, přispět ke zvýšení jejich motivace k zapojení do dalšího vzdělávání.

 

 

O CO USILUJE projekt UNIV 2 KRAJE

Projekt se snaží zvýšit zapojení středních odborných škol do poskytování dalšího vzdělávání, a tak přispět k řešení jejich obtížné situace v době populačního poklesu, zároveň podpořit účast dospělých na dalším vzdělávání. Řešení všech uvedených problémů je celospolečenským zájmem.

Účast české dospělé populace na dalším vzdělávání je dlouhodobě neuspokojivá: Šetření Eurostatu z roku 2007 ukázalo, že česká dospělá populace se vzdělává poměrně skromně – ve 4 posledních týdnech před dotazováním se v ČR vzdělávalo pouze 5,7 % dospělých (věková kohorta 25-64 let), zatímco ve „starých“ zemích EU činila průměrná účast 11,3 %.

Počíná období výrazného poklesu populace vzdělávajících se na středních školách, dnes se věková kohorta 15-16letých pohybuje na úrovni kolem 125-130 tisíc žáků v ročníku, během několika let klesne na 100 tisíc a po roce 2010 dokonce až téměř na pouhých 90 tisíc dětí. Pro řešení uvedené situace nelze použít běžně užívané redukce počtu škol, jedná se totiž i o zachování/nezachování oborové struktury.

Příprava na část dosud běžných kvalifikací nebude v počátečním vzdělávání v důsledku demografického poklesu zajištěna, přesune se do oblasti dalšího vzdělávání. Zdá se proto prozíravé zajistit, aby v oblasti dalšího vzdělávání působili odborně vybavení profesionálové – dosavadní vyučující těchto oborů – a aby pro tuto pedagogickou činnost byly využity stávající prostorové a materiální kapacity – tedy střední školy.

Pozvolna poroste počet obyvatel staršího věku: Česká populace stárne, se zvyšujícím se věkem se snižuje zaměstnanost (z věkové skupiny 50-54letých je zaměstnáno 82 %; z věkové skupiny 60-64letých pouhých 21 % členů této skupiny). Účast členů věkové skupiny 50+ na dalším vzdělávání činí 32 % pro 50-59leté a 12 % pro 60-65leté. Přestože stárnoucí populace bude v průběhu let stále vzdělanější, a proto ochotnější k dalšímu vzdělávání, je nezbytné v předstihu „aktivovat populaci staršího věku tak, aby byla schopna úspěšně fungovat na moderním trhu práce v podmínkách společnosti vědění“.

 

 

2010 - 1. vlna projektu - práce na na programu
dalšího vzdělávání "Práce s osobním počítačem"

V roce 2010 byl vypracován první vzdělávací program projektu UNIV 2 KRAJE - Práce s osobním počítačem, zaměřený na tzv. soft skills.

Byl vytvořen tým tvůrců, který v období duben-červen 2010 vypracoval první znění tohoto vzdělávacího programu, které bylo postoupeno k posouzení určenému oponentovi z NUOV. V podzimní části 1. vlny projektu byly do vzdělávacího projektu zapracovány připomínky oponenta, program byl dopracován a po opětovném schválení oponentem předložen k posouzení dvěma sociálním partnerům. Ti hodnotili zaměření programu z hlediska jeho potřebnosti a uplatnitelnosti na trhu práce a dále náplň programu a navržené způsoby ověření výsledků vzdělávání z hlediska praxe.

Protože tým tvůrců splnil při tvorbě vzdělávacího programu všechny formální i obsahové požadavky a všichni posuzovatelé doporučili tento program k využití v praxi, byl program zveřejněn na intranetu projektu UNIV 2 KRAJE.

Vzdělávací program Práce s osobním počítačem se skládá ze sedmi modulů v celkové délce 150 vyučovacích hodin.

Kód
modulu

Název modulu

Počet hodin

Poznámka

PPC1

Technické a programové vybavení počítače, ochrana dat

15

povinný

PPC2

Počítačové sítě, elektronická komunikace

10

povinný

PPC3

Počítačové zpracování textů - textový editor

40

povinný

PPC4

Hromadné zpracování dat - tabulkový procesor

30

povinný

PPC5

Počítačová grafika a digitální fotografie

30

povinný

PPC6

Počítačová prezentace

20

povinný

NPC7

Tvorba interaktivních testů v programu Hot Potatoes

5

nepovinný

 

 

2011 - pilotní ověřování programu dalšího vzdělávání
1. vlny projektu - Práce s osobním počítačem¨

10. ledna-18. února 2011 proběhlo pilotní ověřování programu dalšího vzdělávání 1. vlny projektu UNIV 2 KRAJE - Práce s osobním počítačem, kterého se zúčastnilo 12 frekventantů. Jednotlivé moduly vedli tři lektoři - pedagogové školy.

Skupina byla velmi různorodá co do věkového složení, oboru vzdělání, předchozích pracovních zkušeností i zkušeností z práce s osobním počítačem. Všichni účastníci absolvovali celý vzdělávací program a splnili požadavky pro jeho absolvování.

 

 

2011 - 2. VLNA PROJEKTU -
PRÁCE NA PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ "SKLADNÍK"

Pro rok 2011 byl pracovním týmem projektu na základě vlastního zjištění potřeb regionálního trhu práce vytipován vzdělávací program pro přípravu účastníků pro získání profesní kvalifikace Skladník (66-002-H), která je jednou ze součástí kvalifikace 66-51-H/01 Specialista maloobchodu.

Byl sestaven tým tvůrců tohoto vzdělávacího programu, který bude tvořen 5 moduly v celkové délce 205 vyučovacích hodin. První verze programu byla vypracována ve druhém pololetí 2010/2011, výsledná verze po oponentuře pracovníky NÚV byla dopracována v 1. pololetí 2011/2012.

 

 

2011/2012 - 3. VLNA PROJEKTU -
PRÁCE NA PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ "ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ"

Třetím – posledním programem dalšího vzdělávání, který byl vypracován v průběhu školního roku 2011/2012, je program pro přípravu frekventantů pro získání dílčí/profesní kvalifikace Údržba veřejné zeleně (41-033-E). Program byl ze strany krajského vedení projektu UNIV 2 KRAJE hodnocen jako velmi kvalitní.

 

 

PŘÍPRAVA PEDAGOGŮ ŠKOLY PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno Úterý, 01 Leden 2013 19:23